Wakacyjne staże dla uczniów Technikum nr 1

17 czerwca 2021 roku ruszyła rekrutacja do projektu „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1”. Uczniowie Technikum nr 1 znajdujący się na kierunkach: technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki i poligrafii cyfrowej mogą ubiegać się o miesięczny staż.

Naprawa

Staż jest idealnym sposobem na nabycie umiejętności zawodowych. Podczas niego poznajemy środowisko pracy oraz zdobywamy doświadczenie, które jest niezbędne do otrzymania stałej posady. Dodatkowo podczas stażu możemy szlifować nasz warsztat i obeznać się z wymogami, jakie będą nam stawiane. Realizacja stażu zwiększa nasze szanse na rynku pracy – osoby z jakimkolwiek doświadczeniem są lepiej postrzegane przez pracodawców.

Co zrobić, by zakwalifikować się na staż?

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Piekarach Śląskich, którzy kształcą się na kierunkach: technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Chętne osoby są zobowiązane do złożenia następujących dokumentów:
• ankiety zgłoszenia udziału ucznia/uczennicy w stażu zawodowym,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w stażu zawodowym.

Ponadto, by zakwalifikować się na staż należy również spełnić kryterium szczegółowe, które obliczane będzie jako iloczyn (średnia ważona) średniej ocen na koniec 1 semestru oraz ocen za frekwencję, co w sumie da wynik rankingowy. Największy wynik rankingowy oznaczać będzie zdobycie 1 miejsca na liście rankingowej uczestników stażu. Osoby niepełnosprawne będą kwalifikowane na podstawie dokumentów – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenia od lekarza , odpowiedniego rzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. Zasadą rekrutacji będzie sumowanie punktów według określonych kryteriów. W przypadku takiej samej ilości punktów, punktacji będzie podlegać ocena z zachowania z ostatniego semestru.

Terminy stażu

Osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację będą uczestniczyć w stażu zawodowym zgodnie z kierunkiem kształcenia. Staże będą przyznawane na okres 1 miesiąca w okresie ferii letnich w okresie od 28.06.2021 do 23.07.2021 (część 1) oraz 26.07.2021 do 20.08.2021 (część 2) w wymiarze 150 godzin (edycja 2021) oraz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 (II edycja).

Ponadto osoby po odbyciu stażu oprócz dokumentu poświadczającego jego odbycie otrzymają również stypendium stażowe.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 17 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku w sekretariacie Technikum nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 w Piekarach Śląskich.

Subskrybuj piekary.info

google news icon