Wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu - jaką strategię obrać?

Wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu wymaga zastosowania odpowiednich metod, dzięki którym możliwe będzie wiarygodne określenie wartości firmy. Jaką strategię obrać? Jakie funkcje może spełniać wycena spółki? Odpowiadamy.

Wycenaprzedsiebiorstwawfaziewzrostu2

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa oraz wyrażenie jej w jednostkach pieniężnych. W przypadku jej przeprowadzanie istotne jest zatem nie tylko dobranie odpowiednich metod wyceny, ale również stosowanie się do prawnych rekomendacji, które zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) i są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota ta została uchwalona przez Radę Krajową PFSRM i włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”(NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. W związku z tym wycenę przedsiębiorstwa warto powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi, który można znaleźć np. pod hasłem: wycena przedsiębiorstwa w Katowicach.

Wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu - jaką strategię obrać?

Co wziąć pod uwagę dokonując wyceny przedsiębiorstw?

Dokonując wyceny podmiotów gospodarczych warto wiedzieć to, od czego uzależniona jest wartość firmy. W praktyce jest ona bowiem uzależniona od dwóch głównych czynników, a mianowicie:

  • posiadanych aktywów (w tym także aktywów niematerialnych), które należy skorygować o zobowiązania pomniejszające ich wartość;
  • zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków.

Jak wycenić przedsiębiorstwo w fazie wzrostu?

W celu oszacowania wartości firmy należy wziąć pod uwagę nie tylko cel przeprowadzenia wyceny, ale również to, w jakiej fazie rozwoju znajduje się wyceniane przedsiębiorstwo. Pozwala to dobrać odpowiednie metody wyceny. Wyróżnia się w tym przypadku bowiem metody dochodowe, majątkowe, porównawcze oraz mieszane. Przykładem tych pierwszych może być metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która pozwala określić zdolność firmy do generowania zysków na podstawie jej cash flow. Tego typu wyceny spółki dokonuje się między innymi w przypadku fuzji i przejęć. Metody porównawcze polegają natomiast na odniesieniu wycenianego podmiotu do podobnej wielkości firmy działającej w tej samej branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą majątkową (np. metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, czy metoda wartości odtworzeniowej) pozwala ustalić wartość aktywów firmy pomniejszonych o posiadane zobowiązania. Wycena firmy w podejściu mieszanym może sprowadzać się do połączenia metody dochodowej z metodą majątkową, czy polegać na wykorzystaniu metod wyceny przedsiębiorstwa, które pozwalają spełnić jej funkcję.

Wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu - jaką strategię obrać?

Funkcje wyceny przedsiębiorstw

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw odnoszą się nie tylko do tego, co powinno znaleźć się w zakresie wyceny, ale również do jej funkcji. Wyróżnia się bowiem pięć podstawowych, a mianowicie:

  • funkcję doradczą, która ma na celu uzyskanie danych niezbędnych do przeprowadzenia zamierzonych transakcji kapitałowych (np. transakcji kupna sprzedaży) oraz dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem;
  • funkcję argumentacyjną, ponieważ wycena przedsiębiorstwa może być argumentem w trakcie negocjacji;
  • funkcję mediacyjną, ponieważ wycena może być przeprowadzana z uwagi na udział firmy w różnego rodzaju sporach;
  • funkcję zabezpieczającą, ponieważ wycena może stanowić zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami sporów, czy być przeprowadzana w celu zabezpieczenia kredytu;
  • funkcję informacyjną, ponieważ wycena przedstawia także aktualną sytuację firmy, a jej celem może być dostarczenie niezbędnych informacji do sporządzania sprawozdań finansowych, czy na potrzeby podatkowe firmy.

Podsumowując należy stwierdzić, że dokonując wyceny przedsiębiorstwa w fazie wzrostu należy obrać strategię umożliwiającą zrealizowanie określonego celu. Wyceny wartości firmy można bowiem dokonywać nie tylko na potrzeby sprawozdawczości finansowej, ale również w przypadku transakcji kapitałowych, czy do weryfikacji zdolności kredytowej.

Subskrybuj piekary.info

google news icon