Uchwała Programu opieki nad zwierzętami została unieważniona. Decyzję podjął Urząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki w Katowicach unieważnił uchwałę ws. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie. Organ na podstawie zawartych zapisków uznał że jest sprzeczna z Konstytucją RP.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie
Psy do adopcji

Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego - Iwona Andruszkiewicz z upoważnienia wojewody śląskiego uznała nieważność uchwały z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

- Stwierdzam nieważność uchwały Nr L/539/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku, w całości, jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - czytamy w treści dokumentu Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Wykroczenie poza kompetencje

Unieważnienie uchwały w sprawie programu spowodowane było przekroczenie kompetencji przez radę gminy, jaką jest Rada Miasta Piekary Śląskie. Zdaniem zastępcy dyrektora Wydziały Nadzoru Prawnego, takie uchwały wymagają publikacji w Dzienniku Ustaw, oczywiście za zgodą odpowiednich organów. - Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu
kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej niewypełnienie przez radę przy podejmowaniu uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały odpowiednio: w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje albo w całości -
wyjaśnia Andruszkiewicz.

W dalszej części pisma wyjaśnione jest, iż przyjęty przedmiotową uchwałą Program nie spełnia określonych w przepisach warunków. Dodatkowo zdaniem Anuszkiewicz konkretne działania zapobiegania bezdomności, które miały zostać zrealizowane w trakcie programu, nie zostały skonkretyzowane.

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest to uchwała, która w swoich zapisach powinna wyznaczać w sposób jasny i wyczerpujący konkretne kierunki działania organów gminy (...) Powierzchowne i wybiórcze uregulowanie poszczególnych części programu niweczy zatem podstawowy cel, dla jakiego jest on podejmowany, a więc ustalenia pewnych kierunków i sposobu wykonywania zadania własnego gminy jakim jest zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy - zaznacza Iwona Andruszkiewicz.

Oprócz tego Rada Miasta Piekary Śląskie nie uściśliła skąd będą pochodzić środki przeznaczone na zadania zawarte w programie oraz w jaki sposób będą one wydatkowane. Przykładowo na „zakup i posadowienie w wyznaczonych miejscach domków dla kotów” nie została wyznaczona żadna konkretna kwota.

Treść pisma
WDU

Rada Miasta Piekary Śląskie w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Przypomnijmy, że konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Piekar Śląskich odbyły się w lutym br.

Miasto na realizację tego zadania w budżecie na rok 2022 przeznaczyło 119 536 złotych. Środki te miały zostać podzielone na dwa konkretne cele. 10 tys. zł przeznaczono na opiekę, sterylizację, dokarmianie kotów wolnożyjących, całodobową opiekę nad zwierzętami, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym, usypianie ślepych miotów oraz czipowanie. Natomiast 109 tys. zł miało zostać wykorzystane na odławianie i ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku oraz poszukiwanie nowych właścicieli.

Subskrybuj piekary.info

google news icon