Tarcza antykryzysowa dla pracowników

Ośrodek Wsparcia zapewnia pracownikom pomoc w korzystaniu z tarczy antykryzysowej, która zapewnia ochronę dla pracowników przed wyzyskiem oraz bezprawnym działaniem pracodawców w obecnej trudnej sytuacji.

Wsparcie dla pracownikow

Pomoc jest przeznaczona dla osób, które w sposób bezprawny utraciły pracę bądź zostały naruszone ich prawa w wyniku kryzysu epidemiologicznego. Wielu pracodawców nie stosuje się do tekstu ustawy „Antykryzysowej” pomijając zagwarantowane prawa pracownicze. Ustawa zapewnia, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dodatkowo został unormowany wymiar czasu, w wyniku czego przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i zwrócił się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ponadto Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. bądźprzychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dla osób pokrzywdzonych Ośrodek oferuje darmową pomoc prawną świadczoną przez wykwalifikowanych prawników. Prawnicy zostali przeszkoleni z tematu „Tarczy Antykryzysowej” dzięki temu są w pełni przygotowani na problemy zwolnionych osób. Udzielane jest także wsparcie psychologiczne dla osób, które doznały pokrzywdzenia związanego z utratą stanowiska pracy bądź jego znacznej redukcji. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych wszelkie działania podejmowane przez prawników oraz psychologów przeprowadzane są telefonicznie, mailowo bądź w formie online.

Kolejnym atutem Ośrodka Wsparcia jest możliwość udzielenia pomocy finansowej dla osób pokrzywdzonych między innymi w formie bonów żywnościowych, finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych oraz finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny.

Wszelkie osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się całodobowo pod numerem telefonu 579 519 688 oraz mailowo kontakt.osrodekpomocygliwice@gmail.com

Subskrybuj piekary.info

google news icon