Tarcza antykryzysowa dla pracowników

Ośrodek Wsparcia zapewnia pracownikom pomoc w korzystaniu z tarczy antykryzysowej, która zapewnia ochronę dla pracowników przed wyzyskiem oraz bezprawnym działaniem pracodawców w obecnej trudnej sytuacji.

Wsparcie dla pracownikow

Pomoc jest przeznaczona dla osób, które w sposób bezprawny utraciły pracę bądź zostały naruszone ich prawa w wyniku kryzysu epidemiologicznego. Wielu pracodawców nie stosuje się do tekstu ustawy „Antykryzysowej” pomijając zagwarantowane prawa pracownicze. Ustawa zapewnia, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dodatkowo został unormowany wymiar czasu, w wyniku czego przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i zwrócił się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ponadto Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. bądźprzychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dla osób pokrzywdzonych Ośrodek oferuje darmową pomoc prawną świadczoną przez wykwalifikowanych prawników. Prawnicy zostali przeszkoleni z tematu „Tarczy Antykryzysowej” dzięki temu są w pełni przygotowani na problemy zwolnionych osób. Udzielane jest także wsparcie psychologiczne dla osób, które doznały pokrzywdzenia związanego z utratą stanowiska pracy bądź jego znacznej redukcji. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych wszelkie działania podejmowane przez prawników oraz psychologów przeprowadzane są telefonicznie, mailowo bądź w formie online.

Kolejnym atutem Ośrodka Wsparcia jest możliwość udzielenia pomocy finansowej dla osób pokrzywdzonych między innymi w formie bonów żywnościowych, finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych oraz finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny.

Wszelkie osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się całodobowo pod numerem telefonu 579 519 688 oraz mailowo kontakt.osrodekpomocygliwice@gmail.com

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe. Sprawdź te oferty

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe

Ferie Last Minute zdjęcie główne do artykułu

Ferie zimowe 2023 last minute. Fajne oferty

Edu Kids

Edukids. Zajęcia edukacyjne dla dzieci. Nauka przez zabawę

Zdjęcie Główne

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

Primavera – idealne miejsce na wypoczynek, o każdej porze roku

Primavera – idealne miejsce na wypoczynek

Nawilżacz powietrza – jaki wybrać na jesień 2022?

Nawilżacz powietrza – jaki wybrać na jesień 2022?

Localny catering

Przetestowaliśmy dietę pudełkową od Localnego Cateringu