Przetarg na sprzedaż dużej działki w Piekarach Śląskich

20 października miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż działki o powierzchni prawie 3 ha. Teren może zostać przeznaczony pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. To może oznaczać, że w naszym mieście w niedalekim czasie powstanie kolejna inwestycja, która zapewni nowe miejsca pracy.

1mapa

Teren położony jest w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich, przy ulicy Franciszka Kotuchy oraz ulicy Harcerskiej (przy DK 94). Jego obszar składa się z ośmiu działek gruntowych o nieregularnym kształcie, aczkolwiek wygodnym do zabudowy. Głównie porośnięty jest drzewami i krzewami – przyszły inwestor może je wykarczować po uzyskaniu odpowiednich zgód. Działki nie wykazują znacznych różnic wysokości, występują jednak miejscowe obniżenia i wyniesienia gruntu.

Mimo wszystko jest atrakcyjny, nie tylko ze względu na jego wielkość – wzdłuż wschodniej granicy biegnie sieć elektroenergetyczna średniego napięcia; w okolicy ul. Kotuchy przebiega sieć gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, natomiast sieć wodociągowa usytuowana jest w północno-wschodniej części nieruchomości. Inwestor ma więc w zasięgu ręki wszystkie sieci, które są potrzebne by inwestycja wybudowana na tym terenie mogła normalnie funkcjonować.

W jaki sposób można zagospodarować teren?

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze Brzeziny Śląskie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020r. Teren leży na obszarze oznaczonym symbolem 11-PU – czyli tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Niewielki fragment działki (90 mkw.), umiejscowiony w południowo-wschodniej części, leży na terenie dróg publicznych klasy zbiorczej. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Ile wynosi wadium i kto może wziąć udział w przetargu?

Wadium wynoszące 300 000 zł, należy wpłacić przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525, do 22 grudnia 2020r. W przetargu mogą wziąć osoby, które wpłacą wadium w wyznaczony czasie oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu takie dokumenty jak: dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot (w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą potwierdzić dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zainteresowani są zobowiązani przedłożyć również oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag, z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń, z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych powinny przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej
92, w sali 207 (II piętro). Wylicytowana cena jest płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Organizator przetargu poinformuje nabywcę nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a jeśli ten nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Subskrybuj piekary.info

google news icon