Powstanie nowy wodociąg na ul. bp. Nankera

W ciągu kilku najbliższych dni rozpocznie się budowa długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Mowa tu o nowym wodociągu na ul. bp. Nankera. Przetarg wygrała gliwicka firma PRUiM i to ona zajmie się budową wodociągu.

Objazd2020 870x400

Nowa inwestycja

Nowy wodociąg powstanie na ul. bp. Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy. Prace rozpoczną się od likwidacji istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy, które zostaną zastąpione nowym wodociągiem PE o średnicy 160-180 i 90 mm oraz nowych przyłączach PE o średnicy 50 i 40 mm. Dodatkowo roboty obejmą: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, wszelkie prace montażowe, demontażowe i rozbiórkowe oraz próby i badania, określone w dokumentacji przetargowej. Po zakończonej budowie zostanie odtworzona nawierzchnia.

Przetarg na wykonawcę

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich zorganizowało przetarg na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. bp. Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy. Termin składania ofert minął 08.08.2020r. Do MPWiK wpłynęły wówczas 3 wnioski firm, które za wykonanie inwestycji oczekiwali następującej kwoty:
IDUA Sp. z o.o., ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, 559 045,27 zł netto (687 625,68 zł brutto)
SANIT Sp. z o.o., ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice , 884 148,56 zł netto (1 087 502,73 zł brutto)
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, 620 603,75 zł netto (620 603,75 zł brutto).

Kto wygrał?

Według MPWiK w Piekarach Śląskich najkorzystniejszy wniosek złożyło gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, które zrealizuje inwestycje za cenę 644 477,75 zł netto792 707,63 zł brutto (zamawiający poprawił omyłki rachunkowe). Oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego. PRUiM udzieliło stosowne wyjaśnienia dotyczące robót, jakie zamierza wykonać oraz wyraziło zgodę na dokonanie korekty oczywistych pomyłek rachunkowych. Ilość uzyskanych punktów zgodnie z ustalonym w SIWZ kryterium oceny ofert = 100% cena wynosi 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą opcję spośród wszystkich złożonych ofert.

Czemu pozostałe oferty zostały odrzucone?

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, MPWiK oszacował jego wartość. Z kosztorysu inwestorskiego wynika, że wartość zamówienia wynosi 1 301 766,36 zł netto, co po powiększeniu o podatek VAT daję kwotę 1 601 172,62 zł brutto. Zgodnie z Regulaminem postępowania, kiedy cena oferty jest o co najmniej 50% niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek, zamawiający może żądać wyjaśnień. 50% kwoty wynosi 800 586,31 zł brutto.

Firma IDUA Sp. z o.o. zaoferowała 687 628,68 zł brutto za wykonanie inwestycji. Ta kwota jest o 112 957,63 zł brutto niższa od 50% wartości zamówienia, wykazanej w kosztorysie inwestorskim zamawiającego. Cena budzi więc stosowne wątpliwości. MPWiK zwróciło się więc do firmy IDUA o złożenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, jak również o przedstawienie dowodów, odnoszących się do wyliczenia ceny lub istotnych części składowych. Wykonawca w odpowiedzi przesłała pismo z oświadczeniami o ilości posiadanego sprzętu , nadwyżki magazynowej materiałów niezbędnych według niego do wykonania zadania, aczkolwiek nie złożył żadnych wyjaśnień, które by potwierdziły, że zaoferowana na początku kwota jest właściwa. Wątpliwości MPWiK co do zaoferowanej, niskiej kwoty nie zostały rozwiane. W związku z powyższym, z powodu na rażąco niską cenę, wykonanie inwestycji staje się nierealne. Wykonawca na ponowne wezwania MPWiK o doprecyzowanie szczegółów budzących wątpliwości, nie udzielił odpowiedzi. MPWiK odrzuciło więc ofertę firmy IDUA Sp. z o.o.

Zamawiający poprawił również omyłki rachunkowe w ofercie firmy SANIT Sp. z o.o. Wykonawca uzupełnił ofertę o brakujące dokumenty, oraz wyraził zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej – tym samym spełnił warunki udziału w postępowaniu. Te zmiany nie wpłynęły jednak na pozycję rankingową firmy. Oferta SANIT Sp. z o.o. również została odrzucona.

W poniedziałek, 2 listopada, teren pod budowę został oddany wybranemu w drodze przetargu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów. Na zakończenie wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych wykonawca ma czas 12 tygodni od dnia podpisania umowy, zaś na końcowe odebranie inwestycji firma ma 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon