Miasto sprzedaje niezabudowaną nieruchomość gruntową przy ul. Jana Brzechwy

Władze miasta ogłosiły pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Jana Brzechwy. Działki o łącznej powierzchni 0,2144 ha objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajdują się na obszarze terenów usługowych. Sprawdź szczegóły przetargu.

Działki na sprzedaż

Opis nieruchomości

Teren inwestycyjny obejmuje dwie działki o kształcie wąskich czworoboków (szerokość od ok. 11,8 m do ok. 14,8 m). Ukształtowanie terenu działek wykazuje zmienne szerokości co szczególnie widoczne na terenie działki 5029/368, gdzie na osi północ-południe znajduje się skarpa zmniejszająca swą wysokość w kierunku południowym. Teren w części północnej zagospodarowany jest zielenią urządzoną, z kolei w części południowej dominuje zieleń nieurządzona, drzewa i krzewy. Przez środkowy obszar działki nr 5029/368 przebiega ciąg pieszy z kostki brukowej, który łączy chodnik i pobocze ulicy Jana Brzechwy z teren znajdującego się obok działki hotelu.

Na terenie działek znajdują się pozostałości po betonowych podporach nadziemnej części ciepłowniczej. Przyszły właściciel działki jest zobowiązany do pozyskania wiedzy od gestorów sieci o miejscach przebiegu sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Wszystkie prace podziemne muszą być wykonywane w bezpiecznej odległości od wyżej wymienionych sieci.

Działki o nr 5029/368 i 5207/368 od strony wschodniej posiadają bezpośredni dostęp do do drogi publicznej ulicy Jana Brzechwy. By prawnie i faktycznie skomunikować działkę z drogą publiczną inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę zjazdu z drogi publicznej.

Grunty objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tereny usługowe. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami.

Cena i wadium

Cena wywoławcza netto za działki o łącznej powierzchni 0,2144 ha wynosi 370 000,00 zł. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca działek. By móc wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 37 000 zł na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2021 roku.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 w sali 207 (II piętro).

fot. geoportal

Subskrybuj piekary.info

google news icon