Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

W Piekarach Śląskich powstanie nowa droga rowerowa? Ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

droga-rowerowa.jpg

Kolejna ścieżka rowerowa w naszym mieście? Aktualnie jesteśmy na początku drogi by taka powstała – miasto ogłosiło przetarg na wykonanie szczegółowego planu budowy nowej trasy.

Czego dotyczy przetarg?

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy trasy rowerowej wzdłuż ulicy Bytomskiej/Tarnogórskiej. Musi ona zawierać: projekt/y budowlany/e obejmujący/e: plan zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Projekt powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dokument winien być podstawą do uzyskania pozwoleń na budowę i realizację robót budowlanych. Zamówienie obejmuje również uzyskanie pozytywnych decyzji, które pozwolą na usunięcie drzew, które będą kolidowały z budową trasy.

Najważniejszym zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie ścieżek rowerowych. Droga rowerowa, która będzie przebiegać wzdłuż ulicy Papieża Jana Pawła II stanie się łącznikiem z już istniejącymi trasami (od pkt. A do pkt. B). Plan ma również zawierać przebudowę skrzyżowania ulicy Papieża Jana Pawła II z ul. Bytomską. Z kolei zaprojektowana trasa wzdłuż ulic Bytomskiej/Tarnogórskiej (od pkt. C do pkt. D) ma prowadzić ruch rowerowy aż do północnej granicy Piekar Śląskich.

Kto może zostać wykonawcą?

By ubiegać się o udział w przetargu należy posiadać specjalne zdolności techniczne lub zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności wykonał co najmniej jedną usługę, która polegała na wykonaniu dokumentacji obejmującej co najmniej jeden projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy czy remontu skrzyżowań lub drogi/dróg rowerowych albo ciągów pieszo-jezdnych o wartości o najmniej 200 000,00 zł. Przedsiębiorstwo musi również dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji. Wykonawca musi również wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł na nr rachunku bankowego 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 PKO Bank Polski SA. 

Oferty należy składać do 7.01.2021 roku do godziny 11.30, a zamówienie należy zrealizować do  31.10.2021 roku. Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziemy na stronie bip.piekary.pl.

fot. bip.piekary.pl

Search