7 milionów złotych na wypłatę dodatku węglowego w Piekarach. Wypłaty ruszą jeszcze w tym tygodniu

Na konto Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich trafiły środki, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta pieniądze trafią do budżetu miasta, a następnie zostaną wypłacone mieszkańcom. Łącznie piekarzanie złożyli ponad 4,5 tysiąca wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

Piekary.pl
wypłaty dodatku węglowego w Piekarach Śląskich

Do Piekar Śląskich od wojewody śląskiego trafiło ponad siedem milionów złotych, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego. W czwartek, 29 września podczas sesji Rady Miasta pieniądze zostaną wprowadzone do budżetu miasta. Natomiast od piątku, 30 września będą wypłacane osobom, których wnioski zostały zweryfikowane.

- W Piekarach Śląskich złożonych zostało prawie 4,5 tysiąca wniosków – jeśli wszystkie przejdą pozytywną weryfikację na ich zrealizowanie potrzeba będzie około 13 milionów złotych - wyjaśnia Krzysztof Turzański, zastępca prezydenta miasta Piekary Śląskie.

Wnioski można składać do końca listopada

Przypomnijmy, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do końca listopada 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Biskupa Nankera 103. W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z ośrodkiem telefonicznie pod numerem: 32 288 35 74 lub 32 287 95 03 wew. 602, 603.

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ustawa określa warunki, których spełnienie jest konieczne, aby otrzymać dodatek węglowy.

  • należy dokonać wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Weryfikacji tego dokonują tego urzędnicy gminy,
  • wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania),
  • wniosek należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną, uwierzytelniając go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku składania wniosków na piśmie trzeba brać poprawkę na to, że urzędy gmin (lub podległe im jednostki) niekoniecznie z marszu rozpoczną ich przyjmowanie. Np. w Rudzie Śląskiej tamtejszy MOPS będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego od 22 sierpnia,
  • we wniosku należy podać personalia, obywatelstwo, pesel (ew. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, numer rachunku na który ma zostać przekazany dodatek, analogiczne dane dotyczące pozostałych członków gospodarstwa domowego oraz rodzaj wykorzystywanej głównej instalacji grzewczej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie z ustawą dodatek wypłacany jest w terminie do miesiąca od złożenia wniosku.

Subskrybuj piekary.info

google news icon